Articles dealing with, specifically, Xing Yi Quan.

Allen Pittman Atlanta Bagua Xingyi Seminar 2016 Year of Monkey
, , ,

Allen Pittman Year of the Monkey Seminar - Baguazhang and Xingyiquan

Allen Pittman is offering a Bagua and Xingyi seminar to honor the year of the monkey - by teaching us the Monkey forms of Zhang Junfeng in Atlanta, Georgia!
Allen Pittman
, ,

Ba Gua Zhang, Xing Yi Quan and Wisdom of the Body Seminars in Athens, GA 2010

PATHS Atlanta Kung Fu & Hu Kung Fu present: Two-Day Allen Pittman seminars on Ba Gua Zhang, Xing Yi Quan & Wisdom of the Body in Athens, GA
Xing Yi Quan: The Opening

Xing Yi Quan - The Art of Advancing - Part 1 The Opening Form

The Art of Advancing: The Opening form of the Internal Chinese Martial Arts - Xing Yi Quan.